Översättningstjänster

Vi erbjuder översättning i upp till 200 olika språkpar, till omkring 35 målspråk. Vårt breda nätverk av översättare består av infödda talare i över 35 olika språk. Många av våra översättare är tvåspråkiga och vi har experter inom flera olika områden. Vi kan därför erbjuda översättning och språkgranskning av hög kvalitet från finska eller engelska till nästan alla språk, och från nästan vilket språk som helst till finska. Vi kan översätta så gott som alla sorters texter – tekniska, vetenskapliga, medicinska, juridiska, osv. Om möjligt försöker vi kombinera översättarens specialområde med kundens behov. Våra översättare är dock skickliga och snabba i att hitta rätt terminologi för mångfalden av texter som de arbetar med.

För en gratis offert, skicka texterna till adressen translation@cc-communication.fi.<7p>

Pris

En allmän praxis i översättning är att fakturera enligt sid- eller ordmängd, vilket innebär att kunden betalar samma höga pris oberoende av textens svårighetsgrad. Vi fakturerar enligt den verkliga tiden som lagts ner på arbetet. Kunden skickar texten åt oss (helst som en Microsoft Word bilaga eller i ett annat format som kan redigeras direkt) och vi gör en snabb analys och offert baserat på den tid som vi anser att arbetet kräver.

Så fort offerten är godkänd börjar vi översättningsarbetet (eller språkgranskningen) med den givna deadlinen som riktlinje. De flesta översättningar eller språkgranskningar kan göras inom två eller tre dagar. Vi har också gjort översättningar med deadline samma dag, trots att vi föredrar en längre tidsfrist så att vi kan försäkra oss om textens kvalitet.

Konfidentialitet

Alla texter som skickas till oss behandlas konfidentiellt. Vi garanterar att texten inte kommer att ses av någon utomstående person eller icke berörd bland C.C. Communications anställda. Texten kommer inte att sparas i pappers- eller elektroniskt format efter att den har godkänts av er. Översättaren kommer ändå att upprätthålla en termbank bestående av tekniska termer för att kunna garantera snabb översättning och konsekvent användning av termer och vokabulär i eventuella framtida arbeten för er. Vid behov undertecknar vi gärna konfidentialitetsavtal.

Officiella översättningar

Vissa juridiska dokument (äktenskapsintyg, avtal osv.) kräver en stämpel av en auktoriserad översättare. C.C. Communication har för stunden tillgång till auktoriserade översättare i 16 språkpar.

Tolkningstjänster

C.C. Communication erbjuder också simultan- och konsekutivtolkning till flera olika språkpar, till exempel finska-ryska och finska-polska. Vissa av våra tolkar har också möjlighet att följa med på utlandsresor. Vi ger gärna en offert på de tolkningstjänster ni behöver.

Vill du ha en snabb och avgiftsfri offert på en översättning?

Klicka här, bifoga dina dokument, ange målspråk och deadline; eller skicka dokumentet per e-post till translation@cc-communication.fi.

Studier online?

Ta reda på mer om nätundervisning och be om en offert!

Be om gratis offert

Auktoriserad icke-auktoriserad översättning

Ladda dokument (.doc, .docx, .rtf eller .pdf)


Observera: En auktoriserad översättning krävs ibland av myndighet eller domstol. Dokumentet måste då översättas av en auktoriserad översättare som stämplar det översatta dokumentet. Översättningen måste returneras på papper som brevpost men vi kan även skicka över en skannad version av dokumentet om ni vill läsa det tidigare. Auktoriserade översättningar kostar mera än icke-auktoriserade. Icke-auktoriserade översättningar är användbara i de flesta situationer.

Konfidentialitet: Vi behandlar alla dokument konfidentiellt och ser till att de endast läses av berörda parter (CC-koordinatorn och översättaren) Du kan även vid behov skicka oss ett separat konfidentialitetsavtal som vi undertecknar.

Observera: Vi skickar dig en offert samma dag eller senast följande arbetsdag. Översättningsarbetet påbörjas först när du godkänt offerten. Om du vill skicka din förfrågan per e-post, vänligen använd adressen translation@cc-communication.fi

Johannegatan 36 B 20100 Åbo | tel:010 239 3200 | info@cc-communication.fi | Vårt kontor